کاربر مهمان به سامانه شورای فنی استان فارس خوش آمدید.
دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل شماره : 97/376049 مورخ 97/07/18
Powered by ARAAX co