کاربر مهمان به سامانه شورای فنی استان فارس خوش آمدید.
بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل ( شماره: 97/376052 مورخ : 1397/07/18)
Powered by ARAAX co