کاربر مهمان به سامانه شورای فنی استان فارس خوش آمدید.
برگزاری جلسه تعاملی در خصوص تبیین بخشنامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
Powered by ARAAX co